Zásady ochrany osobných údajov


Naša spoločnosť spracuváva informácie o zákazníkoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so
spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby
jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla
spoločnosti REMOSTA s.r.o. alebo elektronicky na email remosta@remosta.sk. Osobné údaje
kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí
dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda
doručenia tovaru kupujúcemu. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia
Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú
taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze
na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a
ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, alebo aktualizovať prostredníctvom e-mailu. V
prípade, že si želáte odstrániť Vaše osobné údaje, požiadajte nás o to e-mailom.
Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používa súbory cookie.
Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie,
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Remosta s.r.o. – Podmienky používania webovej stránky
1. PREVÁDZKOVATEĽ

REMOSTA s.r.o.., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO:
36232483, DIČ: 2020170064, IČ DPH: SK2020170064 ako prevádzkovateľ (ďalej len
„prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. COOKIES

Pri použití webových stránok www.remosta.sk dochádza k ukladaniu
súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na
webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú
nasledovné:
– Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.
– V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení
užívateľa ukladané:
a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa
automaticky vymažú,
b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované
aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam
www.remosta.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).
– Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na
vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené
osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu
zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max. 2 roky od posledného udelenia
súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania
súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
– Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových
stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení
užívateľa tretími osobami.
– V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači)
prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky www.remosta.sk.

3. BEZPEČNOSŤ STRÁNKY

Webstránka www.remosta.sk používa pri pripojení
užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k
prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené
šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými
štandardami.

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových
stránok www.remosta.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné
údaje na účely spätného kontaktovania.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov
poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa
kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [povinné]
2. e-mailová adresa [povinné]
3. telefónne číslo [dobrovoľné]
SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že
poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
TRVANIE SPRACOVANIA – Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3
roky.
ÚČEL – Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Práva užívateľa v súvislosti s
ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení
neskorších zmien.
Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na
e-mail remosta@remosta.sk požiadať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich
3. opravu vašich osobných údajov
4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
5. vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním,
6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email remosta@remosta.sk):
1. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia
oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom
zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti
spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa
údaje spracúvajú nezákonne.
Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre
Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných
údajov.
Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli
porušené právo a sloboda iných osôb.
Pre  meranie štatistík návštevnosti používame aplikáciu Google Analytics od spoločnosti
Google. Viac o tom ako používa spoločnosť Google súbory cookie sa dočítate tu.

Nákupný košík